Mødet var meget interessant og meget velbesøgt med 40 deltagere 


Selskabet for Analytisk Kemi

Indbyder til møde onsdag d. 26. februar 2003, kl. 16.30–18.30

i aud. 6 på H.C. Ørsted Instituttet

 Immunoassays i analytisk kemi


Hvad er antistoffer?

ved sektionsleder Leif Bruun, Institut for Autoimmunologi, Statens Serum Institut 

Anvendelse af immunoassays til pesticid analyser – muligheder og begrænsninger

ved seniorforsker Jens Aamand, Geokemisk afdeling, GEUS

Immunassays - mere end ELISA

ved afdelingsleder Niels Heegaard, Institut for Autoimmunologi, Statens Serum Institut


Hvad er antistoffer?

Dette indlæg vil give en generel introduktion til antistoffer startende med en beskrivelse af hvad antistoffer er og hvorfor de kan bruges til analyser. Herefter vil vi komme ind på hvordan antistoffer udvikles og hvilke strategier der anvendes under en sådan udvikling. Indlægget afsluttes med beskrivelsen af det udviklingsforløb SSI har været igennem i forbindelse med udvikling af monoklonale antistoffer mod pesticider. 

Anvendelse af immunoassays til pesticid analyser – muligheder og begrænsninger

Indenfor de seneste år er der registreret et sigende antal forureninger af vores grundvand med pesticider. Denne massive trussel mod vores drikkevands kvalitet har bevirket, at der i dag bruges store summer på dyre pesticidanalyser, og der er derfor behov for udvikling af andre billigere analyser. Der er på GEUS blevet udviklet nye immunkemiske analysemetoder for 2,6-dichlobenzamid (BAM) og forskellige triazinherbicider, stoffer der alle forekommer hyppigt i dansk grundvand. Principperne i disse analysemetoder vil blive gennemgået, og behovet for immunkemiske analysemetoder i fremtiden vil blive diskuteret.

Immunassays - mere end ELISA

Immunassays er alle analytiske metoder, der involverer antigen-antistof interaktioner, og omfatter således meget mere end ELISA. Vi vil illustrere udvikling og brug af immunoassays, der løser problemer som ikke kan løses med ELISA. De specifikke eksempler er assays til brug ved opdagelse af nye diagnostiske targets, assays til brug ved karakterisering af specifikt modificerede analytter, som der ikke findes specifikke antistoffer imod og målinger af antigen-antistofreaktioners hastigheds- og bindingskonstanter. Den tilgrundliggende teknologi er immun-kapillarelektroforese, immunaffinitets-massespektrometri og overfladeplasmon resonansmålinger.


Efter foredraget bydes på øl og vand. Tilmeldning til Bo Svensmark, senest tirsdag den 25. februar. E-mail: bs@kiku.dk, Tlf: 3532 0318.       

 Alle interesserede er velkomne!