Love for

KEMISK FORENING

1983


§ l. NAVN

 1. Foreningens navn er KEMISK FORENING; overfor udlandet kan navnet THE DANISH CHEMICAL SOCIETY tilføjes.

§ 2. FORMÅL
 1. Foreningens formål er
  at medvirke til udviklingen af kemien i Danmark
  at samle danske kemikere og at støtte samarbejdet med udenlandske kemikere
  at repræsentere kemisk viden indadtil og udadtil.
 2. Foreningens formål søges opnået ved regelmæssig afholdelse af foredrag, diskussioner og kurser for brugere af kemisk viden. Anden virksomhed, der fremmer foreningens formål, herunder samarbejde med andre foreninger, kan iværksættes.
 3. Foreningen kan formidle dansk deltagelse i internationale institutioner og arrangementer af kemisk art.
 4. Foreningen deltager i udgivelsen af Acta Chemica Scandinavica og kan medvirke ved anden offentlig information om kemi.
 5. Foreningen kan behandle emner af kemisk natur eller af interesse for danske kemikere.
§ 3. MEDLEMMER
 1. Som medlem kan optages personer, der vil støtte foreningens formål, og som er eller har været beskæftiget med kemi. Anmodning om optagelse sendes til sekretæren, idet det samtidig angives i hvilke sektioner, man ønsker medlemskab.
 2. Som institutmedlem kan optages institutter, laboratorier og institutioner med aktivitet inden for de kemiske fag.
 3. Som firmamedlem kan optages industri- og handelsvirksomheder med tilknytning til de kemiske fag.
 4. Som juniormedlem kan optages studerende, der opfylder betingelserne i stk. 1.
 5. Repræsentantskabet kan vedtage udnævnelse af æresmedlemmer.
 6. Foreningens medlemmer har adgang til alle foreningens aktiviteter, medmindre det undtagelsesvis bestemmes, at et sektionsarrangement fortrinsvis er forbeholdt sektionens medlemmer.
 7. Udmeldelse af foreningen gælder fra regnskabsårets udløb, den 30. september.
§ 4. SEKTIONER
 1. Foreningen er inddelt i sektioner af faglig og/eller regional art. Foreningens medlemmer er normalt medlem af en eller flere sektioner. En sektions oprettelse skal godkendes af repræsentantskabet. Ved oprettelsen udarbejder sektionen forslag til sine egne vedtægter. Vedtægterne skal godkendes af repræsentantskabet og skal indeholde regler i overensstemmelse med §8 stk.lb.
 2. Sektionerne varetager i samarbejde med repræsentantskabet de i §2, stk.2 nævnte opgaver.
 3. En sektion fastsætter størrelsen af sine medlemmers kontingenter efter forhandling i repræsentantskabet. Hvert år, inden den 10. oktober, indsender en sektion sin status pr. 30. september til foreningens sekretær.
 4. Hver sektion udpeger en repræsentant til foreningens repræsentantskab.
§ 5. REPRÆSENTANTSKAB
 1. Foreningen ledes af et repræsentantskab, der er foreningens højeste myndighed med de begrænsninger, som fremgår af §8 og §9. Repræsentantskabet mødes mindst to gange årligt.
 2. Repræsentantskabet består af en repræsentant for hver sektion samt af bestyrelsen. Foreningens formand er formand for repræsentantskabet.
 3. Repræsentantskabet kan nedsætte udvalg til behandling af konkrete opgaver og til formidling af foreningens stillingtagen på særlige felter. Hvert udvalg indberettcr mindst en gang årligt om sin virksomhed til repræsentantskabet. Repræsentantskabet udpeger foreningens repræsentanter i nationale og internationale institutioner.
 4. Repræsentantskabet koordinerer sektionernes virksomhed og arbejder for, at de regionale sektioner regelmæssigt tilbydes foredrag. Repræsentantskabet kan pålægge en sektion at arrangere et møde af almen kemisk interesse. Repræsentantskabet tilstræber at foreningen er virksom indenfor fagområder, der ikke er sektionsrepræsenteret.
 5. En gang årligt, inden generalforsamlingen indkaldes, vælger repræsentantskabet højst seks medlemmer til foreningens bestyrelse, herunder bestyrelsens næstformand. Et bestyrelsesmedlem kan højst vælges tre gange i træk. I tilfælde af uenighed om valg holdes der afstemning, hvori hvert medlem af repræsentantskabet har en stemme.
§ 6. BESTYRELSEN
 1. Foreningens daglige administration varetages af en bestyrelse.
 2. Bestyrelsen har højst syv medlemmer. Formanden vælges af generalforsamlingen, den øvrige bestyrelse af repræsentantskabet. Bestyrelsen udpeger en sekretær og en regnskabsfører blandt foreningens medlemmer.
 3. Formanden og næstformanden repræsenterer foreningen udadtil og indadtil. Sekretæren indkalder til møder, fører foreningens protokoller og ekspederer foreningens korrespondance. Regnskabsføreren fører foreningens regnskaber, opkræver kontingenter og abonnementsafgifter, og vedligeholder sammen med sekretæren en fortegnelse over foreningens medlemmer og deres fordeling på sektionerne. Bestyrelsen holder sig orienteret om arbejdet i foreningens udvalg.
 4. Bestyrelsen kan med repræsentantskabets godkendelse ansætte lønnet medhjælp.
§ 7. FORENINGENS ØKONOMI
 1. Repræsentantskabet fastsætter størrelsen af kontingenter for foreningens medlemmer.
 2. Repræsentantskabet bestemmer, hvorledes foreningens økonomiske midler skal anvendes til fremme af foreningens formål. Midlerne administreres af bestyrelsen.
 3. Foreningens regnskaber revideres af foreningens revisor, der vælges af generalforsamlingen.
 4. Regnskabsåret løber fra l. oktober til 30. september. Kontingenter opkræves i regnskabsårets begyndelse, og restanter kan slettes tre uger efter skriftligt varsel herom.
§ 8. URAFSTEMNING

Der kan afholdes urafstemning efter følgende regler:

 1. Krav om urafstemning kan fremsættes af
  a. et flertal af repræsentantskabets medlemmer,
  b. et sektionsmedlem af repræsentantskabet, såfremt halvdelen af sektionens medlemmer skriftligt forlanger dette, eller såfremt halvdelen af deltagerne i en sektions generalforsamling fremsætter anmodning herom, efter at sagen har været optaget på dagsorde men,
  c. generalforsamlingen, såfremt mindst halvdelen af denne stemmer herfor.
 2. En urafstemning ledes af foreningens revisor i samarbejde med sekretæren. Urafstemningen skal være gennemført og resultatet meddelt alle medlemmer senest seks uger efter, at lovligt krav om urafstemning er fremsat.
 3. Til vedtagelse af det til en urafstemning forelagte spørgsmål kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer har afgivet stemme, og at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
 4. Foreningens opløsning kan kun finde sted efter at krav herom er fremsat af en generalforsamling, der skal have dette punkt på sin dagsorden; herefter finder stk.lc, stk.2 og stk.3 anvendelse. I tilfælde af foreningens opløsning træffer repræsentantskabet bestemmelse om anvendelsen af de dele af foreningens formue, der ikke er behæftet med klausuler m.h.t. foreningens opløsning.
§ 9. GENERALFORSAMLING
 1. Der afholdes generalforsamling i november måned.
 2. Repræsentantskabet indkalder generalforsamlingen med mindst 15 dages varsel. Indkaldelsen består af en dagsorden, hvoraf repræsentantskabets forslag til formand og revisor, valg af øvrige bestyrelse og kontingentfastsættelse skal fremgå. Med indkaldelsen skal følge det reviderede regnskab for det forløbne år, status for foreningen og dens sektioner, samt foreningens budget for det kommende år. Medlemmers forslag til emner til behandling på generalforsamlingen, herunder forslag til formand og revisor skal være repræsentantskabet i hænde mindst 12 dage før og skal være meddelt alle medlemmer mindst 7 dage før generalforsamlingen afholdes.
 3. På generalforsamlingen aflægger formanden beretning om foreningens virksomhed. Der gives en oversigt over foreningens udvalg og over de nationale og internationale institutioner, i hvilke foreningen er repræsenteret. Der aflægges beretning fra de udvalg og repræsentanter, der har fungeret i det forløbne år. Regnskabet forelægges til godkendelse.
 4. Generalforsamlingen vælger ved skriftlig afstemning og for et år ad gangen foreningens formand, der er formand for repræsentantskabet og bestyrelsen, samt foreningens revisor.
 5. På generalforsamlingen forelægges repræsentantskabets valg af bestyrelsesmedlemmer og fastsættelse af kontingent til godkendelse. Forkastelse sker ved flertal for indsendte modforslag. Kan repræsentantskabet ikke på sit næste møde godkende en forkastelse, sendes modforslaget til urafstemning.
 6. Lovændringer kan vedtages af generalforsamlingen, såfremt skriftligt forslag herom har været medlemmerne i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen afholdes. Afstemningen er skriftlig og ændringsforslaget er vedtaget, hvis to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
 7. Ved valg og afstemninger kan der afgives stemme pr. brev eller ved fuldmagt; hver mødedeltager kan højst afgive fem stemmer ved fuldmagt.
§ 10. IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER
 1. Ovenstående love træder i kraft den 9. november 1983.
 2. Repræsentantskabet træder sammen snarest og træffer bestemmelser som angivet i §7 stk.2.
 3. Den ved generalforsamlingen den 5. november 1974 valgte bestyrelse fungerer indtil nyvalg finder sted før generalforsamlingen i november 1975.