Referat af generalforsamling i Selskabet for Analytisk Kemi

Afholdt torsdag den 5. oktober 2000 kl. 19.30 på HCØ.

 Dagsorden

1.       Valg af dirigent

2.       Formandens beretning

3.       foreningens regnskab aflægges til godkendelse

4.       Valg af bestyrelsesmedlem

5.       Valg af formand

6.       Valg af Revisor

7.       Valg af delegat til Division of Analytical Chemistry (FECS)

8.       Fastsættelse af kontingent

9.       Eventuelt

 

Referat

1.       Elo Hansen blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og afholdt i henhold til vedtægterne. 

2.       Formanden Tommy Cederberg fremlagde beretning om årets arbejde i foreningen. Der har været afholdt tre møder foruden generalforsamlingen og DANSAK 6.

1)      Julemødet  afholdtes som fællesmøde med Analytikkerringen. Foredraget var af  Christian Lohse omhandlende  Kulstof 14 bestemmelser som redskab i analytisk kemi.

2)      Besøg på DTI med foredrag om Industrielle overfladers struktur og kemi af P. Wahlberg og L. Højslet.

3)      Møde på HCØ om VOC paradigmaet i Indeklima af Peder Wolkoff.

Derudover har der være afholdt Symposium i analytisk kemi DANSAK 6 på DTU. Det var en stor succes. Der har generelt været få til møderne. Hvad gør vi ved det dårlige fremmøde ? Der har været  problemer med udsendelse af mødeindkaldelser og udgivelse af Dansk Kemi for tæt på møderne, hvilket må forbedres bl.a. ved e-mail.

3.       Regnskabet blev fremlagt af kasser Nils Toubro og godkendt af generalforsamlingen.

4.       Lic. scient  Bo Svensmark (KU) blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

5.       Allan Arndal (KVL) blev valgt som ny  formand.

6.       Tommy Cederberg blev valgt som ny revisor.

7.       Jens E.T. Andersen fra DTU blev valgt som delegat til Division of Analytical Chemistry (FECS).

8.       Sektionskontigentet blev fastsat uændret til 25 kr. 

9.       Det blev diskuteret, hvad grunden er og hvad der kan gøres ved det dårlige fremmøde til arrangementerne. Forslag om at informere noget bedre og bruge e-mail til kommunikation er i gang med at blive etableret. Der var forslag om  afholdelse af minisymposier for at trække flere til.

Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden med efterfølgende en bid brød.

De to foredrag af henholdsvis professor Mogens Jacobsen (KVL) om ”Mikrobiologiske analyser af levnedsmidler - en kritisk vurdering” og af Mogens L. Andersen (KVL) om ”Anvendelse af  ESR i Levnedsmiddelforskningen var begge gode og havde fortjent flere tilhører. Foreningen havde ekstraordinært sat en annonce i Ingeniøren.