Referat af generalforsamling i Selskabet for Analytisk Kemi


Referat af foredrag om Kemometri, Rasmus Bro og Kim H. Espensen


Afholdt torsdag den 11. oktober 20001 kl. 19.00 på HCØ

 Dagsorden

1.       Valg af dirigent

2.       Formandens beretning

3.       Foreningens regnskab aflægges til godkendelse

4.       Valg af bestyrelsesmedlem

5.       Valg af formand

6.       Valg af Revisor

7.       Fastsættelse af kontingent

8.       Eventuelt

  Referat

1.       Jens E. T. Andersen blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og afholdt i henhold til vedtægterne. 

2.      Formanden Allan Arndal fremlagde sin beretning, der blev godkendt af forsamlingen. Der har været afholdt 4 møder i det forløbne år, heraf 2 sammen med Analytikerringen, og fremmødet har været godt.

       

1)      Analyse af levnedsmidler. I forbindelse med generalforsamlingen d. 5/10-2000 på HCØ med ca. 30 deltagere: Mikrobiologiske analyser af levnedsmidler -  en kritisk vurdering (Mogens Jacobsen) og Anvendelse af ESR i Levnedsmiddel-forskningen (Mogens L. Andersen).

2)      Anvendelse af NIR i medicinal branchen hvor langt er vi kommet? Fællesmøde med Analytikerringen d. 14/11-2000 på DFH med ca. 35 deltagere. Introduktion til NIR (Dorrit Baunsgaard), Identifikation og vandanalyse af råvarer (Line Lundsberg Nielsen), og Kvantitativ bestemmelse af aktiv substans i tabletter (Kent Tram Møller).

3)      Julemøde d. 25/1-2001 på Nationalmuseet med 20 deltagere. Besøg på Nationalmuseets Kulstof-14 Daterings Laboratoriet (Kaare Lund Rasmussen). På grund af sygdom blev mødet flyttet fra december til januar.           

4)      Oksidativt stress og DNA beskadigelse,            Analytisk kemi på Klinisk Farmakologisk afdeling Q-7642 d. 9/5-2001 med 35 deltagere. Fællesmøde med Analytikerringen. Oxidative modifikationen af Biologiske makromolekyler DNA ( Professor Henrik E. Poulsen), LC-MSMS måling af oxidative DNA-modif. i urin og DNA (Allan Weimann), APCI ionisering og LC-MSMS måling af lipid peroxidations produkters adduct dannelse med DNA (Anne-Mette Hoberg) og TSNA Nitrosaminer (Palle Fruekilde).

3.       Regnskabet blev fremlagt af kasser Nils Toubro og godkendt af generalforsamlingen. Der har været ekstraordinære udgifter til annonce i Ingeniøren om foredragene ved sidste års generalforsamling, som dog ikke helt gav valuta for pengene. Mellemregningen med Kemisk Forening er som sædvanlig ikke afsluttet indenfor selskabets regnskabsår, så der er netto blevet brugt lidt af formuen i det forløbne år.

4.      Adjunkt, Ph.D. Bjarne Westergaard Strobel (KVL) blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

5.   Bo Svensmark (KU) blev valgt som ny formand.

6.       Tommy Cederberg blev genvalgt som revisor.

7.       Kontingentet blev fastsat uændret til 25 kr. 

8.      Det blev forslået, at selskabet skulle prøve at holde møder udenfor københavnsområdet, samt at deltage aktivt i Kemisk Forenings årsmøde i Odense. Det blev ligeledes foreslået at  vi skal samarbejde mere med tilgrænsende foreninger, f. eks. Dansk Selskab for Kemometri, ud over det allerede etablerede samarbejde med Analytikerringen. Man efterlyste udsendelse af mødeindkaldelser mm. med e-mail, en sag, der er under udarbejdelse i hovedforeningen.

Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden med efterfølgende sandwich og øl/vand.

Der var ca. 25 deltagere til foredragene og 18 deltagere ved generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Bjarne Westergaard Strobel som sekretær og Nils Toubro som kasserer.

Foredrag om Kemometri

Før generalforsamlingen var der foredrag omkring kemometri af forskningslektor Rasmus Bro (KVL), ’Kemometri: baggrund og muligheder’ og forskningsprofessor Kim. H. Espensen (AUE), ’ ”Off-Broadway” kemometriske analytiske teknikker’. Begge foredrag var meget levende og spændende. Først gav Rasmus Bro en overbevisende demonstration af de kemometriske teknikkers styrke til at gennemskue komplicerede data, og derefter gik han mere i dybden med  med 3. ordens metoder, hvormed man bl.a. kan lave ”matematisk chromatografi” og  f.eks. ekstrahere rene spektre fra multikomponentblandinger. Kim Espensen startede med et markant budskab til alle om at prøvetagningen – samplingen – er det led i den samlede analysegang, der giver den største fejl i det endelige resultat. Pierre Gy og hans samplingsteori blev fremhævet, og praktiske eksempler på prøvetagningsproblematikker fra lokalområdet (Esbjerg Fiskerihavn) levendegjort. På denne baggrund blev fordelene ved hurtige proxy-metoder forklaret og eksemplificeret, først med billedanalyse til fedt/protein/vand måling og til slut med monitering af olie i vand i ppm-området ved akustisk måling af turbulent strømning i en speciel konstriktor indsat i vandrør.

Der var ca. 25 deltagere til foredragene.