Generalforsamling 2002 og møde om EDXRF

Onsdag den 27. november  2002 kl. 17.00 på KVL


Møde om Energidispersiv Röntgenfluorescens - EDXRF


Generalforsamling

 

Dagsorden:

1.        Valg af dirigent

2.       Formandens beretning

3.       Foreningens regnskab fremlægges til godkendelse

4.       Valg af bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslår Rikke L. Lindberg Bille,  Fødevaredirektoratet

5.       Valg af formand

6.       Valg af revisor

7.       Fastsættelse af kontingent

8.      Eventuelt

 


Referat

Bo Svensmark bød velkommen til generalforsamling 2002. 

1. Charlotte Stenby blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 14 dages varsel. Samtidig blev det konstateret at generalforsamlingen skulle være afholdt i første halvdel af oktober. Formanden beklagede meget at det ikke var gjort og lovede at stramme op på dette til næste generalforsamling

2. Formanden Bo Svensmark fremlagde sin beretning og generalforsamlingen godkendte denne. Der var afholdt 3 møder, heraf 1 sammen med Analytikerringen, og DANSAK 7 symposium.

- Generalforsamling og møde om Kemometri: Kemometri: baggrund og muligheder, ved Rasmus Bro, KVL, og Off-Broadway” kemometriske analytiske teknikker, ved Kim H. Esbensen, AUE. Torsdag den 11. oktober 2001 på HCØ.

 - Julemøde om Hvorfor er Ramanspektroskopi først gennem de sidste 10 år blevet et vigtigt analytisk redskab? ved lektor Ole Fauerskov Nielsen, KU. Mødet er afholdt den 13. dec. 2001 på HCØ.

 - Strukturopklaring vha. electrospray MS/MS - fortolkning af spektre ved Marie Tysk-Rönnqvist, analysekemiker hos AstraZeneca i Sverige. Mødet er afholdt den 10. april 2002 på Danmarks Farmaceutiske Højskole og arrangeret af Analytikerringen.

 - 7. danske Symposium i Analytisk Kemi (DANSAK 7) den 20.-21. aug. 2002 på HCØ med 169 deltagere, 17 foredrag og 48 postere.

3. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Nils Toubro og godkendt af generalforsamlingen.

4. Rikke L. Lindeberg Bille, Analysekemiker, Fødevaredirektoratet, rlb@fdir.dk, Tlf: 3395 6029. www.fdir.dk blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

5. Bo Svensmark (KU) blev valgt som formand.

6. Nils Toubro blev valgt som revisor.

7. Kontingent blev fastsat uændret til 25 kr.

8. Det blev foreslået at selskabet får flest mulige medlemmer til at opgive emailadresse og benytte mailingliste til annoncering af møder for at reducere udgifter til porto. Forslag fra sidste år om en større indsats for at få en session om analytisk kemi ved Kemisk Forenings årsmøde i Odense blev gentaget i år. Formanden blev rost for at opdatere selskabets websted regelmæssigt.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Rikke L. Lindeberg Bille som sekretær og Bjarne W. Strobel som kasserer.


Møde om EDXRF på KVL før generalforsamlingen 2002. To meget spændende foredrag om en unik analysemetode med mange anvendelsesmuligheder. Desværre kun 9 tilhører.


EDXRF - Grundstofdetektivens værktøj.

ved lektor Jens Laursen, Institut for Matematik og Fysik, KVL

og miljøkemiker Nina Jørgensen, Geokemisk afd., GEUS

Under Mars Pathfinder missionen for fire år siden lykkedes det at landsætte et lille køretøj, Sojourner, der blandt andet skulle analysere jorden på Mars ved brug af energidispersiv røntgenfluorescens-spektrometri (EDXRF), som er en kvantitativ, multi-element og non-destruktiv grundstofanalyseteknik .

I første del af foredraget (ved JL) belyses det grundlæggende princip for metoden, og der vil blive redegjort for udformningen af et instrument, der er udviklet og bygget på Inst. for Mat. og Fys., KVL. Anvendelsesmæssigt har vi i den seneste udvikling af hardware og software især koncentreret os om at optimere metoden til analyse af biomolekylære tyndfilm samt hoved-, bi- og sporelementer i jord, sedimenter, slam og erosionsmateriale. Specielle udformninger af EDXRF-teknikken som totalrefleksion, mikrobeam kapillarteknik og strålingsintensiverende røntgenlinser vil kort blive omtalt.

I anden del af foredraget (ved NJ) vil der blive redegjort for et konkret miljøkemisk projekt: EDXRF multielementkortlægning af metalholdige pesticidrester i jordbunden på forhenværende gartnerigrunde i Vestskoven ved Albertslund. Undersøgelsen viser, at der er blevet anvendt pesticider indeholdende Pb, As, Zn og Cu i de tidligere væksthuse på området. Ud fra Pb/As- masseforholdet er det endvidere muligt at fastslå, at det formodentligt er forbindelsen PbHAsO3, der har været anvendt. Den vertikale fordeling af Pb, As, Zn og Cu i en forurenet profil viser, at der findes forhøjede koncentrationer af disse elementer ned til en dybde på 50 cm.