Der var et stort fremmøde, ca. 40 deltager til et spændende foredrag og lidt mindre til generalforsamlingen. Referat af generalforsamlingen.


Selskabet for Analytisk Kemi                                         

Foredrag og generalforsamling.

Onsdag den 27. oktober 2004 kl. 17:15 Auditorium 5 på H.C. Ørsted instituttet


LC-NMR-MS - et værktøj til strukturopklaring af urenheder i lægemidler  

Post doc Tenna Aggerholm, Spektroskopisk afdeling, LEO Pharma A/S

Myndighedernes skærpede krav til strukturopklaring af urenheder, der udgør mere end 0,1% i det aktive stof, har hos LEO Pharma A/S medført indkøb af et nyt hybrid instrument, der kobler teknikkerne HPLC, MS, SPE og NMR. I de indledende forsøg er der lavet gode resultater på 20 µg stof, men det forventes at kunne strukturopklare ned til omkring 100 ng stof. Processen fra valg af udstyr til anskaffelse og indkøring af instrumentet er lang, interessant og bestemt ikke uproblematisk!


GENERALFORSAMLING

Efter foredraget er der generalforsamling kl. ca. 18.15 samme sted med følgende dagsorden:  

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Foreningens regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Valg af bestyrelsesmedlem

                  Rikke L. Lindeberg Bille træder tilbage.

Bestyrelsen foreslår at Tenna Aggerholm, LEO Pharma A/S indtræder i stedet og Bjarne W. Strobel fortsætter i bestyrelsen endnu et år.

 1. Valg af formand
 2. Valg af revisor
 3. Fastsættelse af kontingent
 4. Eventuelt

Referat

Formanden Frants R. Lauritsen bød velkommen til generalforsamling 2004.

 1. Bo Svensmark blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med mere end 14 dages varsel. Samtidig blev det konstateret at generalforsamlingen skulle være afholdt i første halvdel af oktober. Formanden beklagede dette.
 1. Formanden Frants R. Lauritsen fremlagde sin beretning og generalforsamlingen godkendte denne. Der var afholdt 5 møder, inkl. en session på hovedmødet i Odense i juni og DanSAK8 i august. Og et møde arrangeret af Analytikerringen.

-        Analytiske HPLC kolonner. Arrangeret af Analytikerringen 4. december 2003

a.      Hvordan øger vi sample throughput? ved Lone Halby, Waters

b.      Column characterisation from a practical perspective ved Patrik Petersson, Analytical Development, AstraZeneca, Lund

c.      Valg af kolonner i Farmakopé sammenhæng ved Steen Honoré Hansen, Institut for Analytisk Kemi, Danmarks Farmaceutisk Universitet

-        Julemøde om ”Ny grønlandsk iskerneboring afsluttet – sampling i stor skala på Indlandsisen” ved Anders Svensson, Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik, Geofysisk Afdeling, KU. Mødet er afholdt den 16. dec. 2003 på HCØ.

-        Færdigkøbte analysekits – er det noget for kemikere? 24. februar 2004 i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge, København.

a.      Dr. Langes komplette systemer til operational analysis ved Janne Klausen, Hach-Lange, Danmark

b.      Sigma-Aldrich Aquanalâ testkits ved Petra Haubold, Sigma-Aldrich, Schweiz

c.       Erfaringer fra danske laboratorier, nøjagtighed, anvendelighed. Kan færdigkøbte kits erstatte analysekemikeren? ved Kirsten H. Stuckert, Eurofins.

-        Kemisk Forenings årsmøde i Odense, 10. juni. Fælles session med Dansk Selskab for Miljøkemi

a.      Nikoline Juul Nielsen, Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning samt Levnedsmiddelcenteret, KVL: Analyse af acrylamid og udgangsstofferne for dets dannelse, asparagin ogsukre, i fødevarer ved LC-MS/MS

b.      Elisa Rosenbohm, Kemisk Institut, SDU: Particulate matter - temporal and spatial variation in an urban area

c.      Anne Marie Scharff Poulsen, Afd. f. Planteforskning, Forskningscenter Risø: Nano-sensorer til måling af intracellulære metabolitter i levende celler

d.      Lars P. Houmøller, ACABS, Ålborg Universitet Esbjerg: Elektronisk tunge - principper, databehandling, anvendelser

-        DanSAK8 på KVL, 25.-26. august.

-        LC-NMR-MS – et værktøj til strukturopklaring af urenheder i lægemidler ved post doc Tenna Aggerholm, Spektroskopisk afdeling, LEO Pharma A/S. Mødet er afholdt den 27. oktober på HCØ i forbindelse med generalforsamlingen 2004.

 1. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Bjarne W. Strobel og godkendt af generalforsamlingen. Generalforsamlingen diskuterede muligheden for at spare porto (ca. 30% af udgifterne) ved at meddelelser til medlemmerne sendes som email. Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge muligheden i samarbejde med Kemisk Forening.
 1. Tenna Aggerholm, post doc i LEO Pharma blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem, og Bjarne W. Strobel fortsætter et år som substitut for Rikke L. Lindeberg Bille.
 1. Frants R. Lauritsen blev valgt som formand.
 1. Anita Iversen blev valgt som revisor.
 1. Kontingent blev fastsat uændret til 25 kr.
 1. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Tenna Aggerholm som sekretær og Bjarne W. Strobel som kasserer.