Foredrag og generalforsamling

Onsdag den 12. oktober 2005 kl. 17:00

Auditorium 6 på H.C. Ørsted instituttet, Universitetsparken 5.


Vand: Fremtidens strategiske ressource

        17:00 Vandressourcer – globalt og nationalt

                Professor Karsten H. Jensen, Geologisk Institut, KU

        17:30 Kvantificering af bakterielt DNA og mRNA i jord og grundvandsprøver

                Seniorforsker Carsten S. Jacobsen, GEUS

        18:00 On-line metoder til måling af vandkvalitet

                Innovationschef Anders Lynggaard-Jensen, DHI

        18:30 Foreningen er vært ved et lettere traktement


Mini-seminar: Vand - Fremtidens strategiske ressource

Onsdag den 12. oktober 2005 kl. 17:00

Auditorium 6 på H.C. Ørsted instituttet, Universitetsparken 5.

17:00 Vandressourcer – globalt og nationalt

Professor Karsten H. Jensen, Geologisk Institut, KU

Jorden er dækket af vand, men kun 2.5% er ferskvand, resten er saltvand i oceanerne. Af ferskvandsressourcerne er ca. 2/3 bundet i is og sne, så det er kun ca. 1/3 vi kan udnytte. Globalt udnyttes både overfladevand og grundvand til dækning af vandbehovet. Overfladevand udnyttes mest, fordi det er lettere tilgængeligt, men faktisk er grundvandsressourcerne ca. 100 gange større på global skala. Danmark indtager en særstilling på verdensplan, fordi hele vores vandforsyning er baseret på grundvand. Stor befolkningstilvækst, øget socio-økonomisk udvikling, øget industrialisering og en ofte uhensigtsmæssig forvaltning har betydet, at presset på vandressourcerne er øget globalt. Men selv inden for Danmark er vandressourcerne under pres. Grundvandsdannelsen og vandforbruget er geografisk ulige fordelt, og samtidig har forurening mange steder forringet grundvandskvaliteten. Hertil kommer, at EU’s Vandrammedirektiv stiller krav til, hvor meget vandkredsløbet må påvirkes. En nylig undersøgelse fra Geus viser, at den tilgængelige grundvandsressource til vandforsyning som følge af disse forhold er halveret i forhold til tidligere opgørelser.

17:30 Kvantificering af bakterielt DNA og mRNA i jord og grundvandsprøver

Seniorforsker Carsten S. Jacobsen, GEUS

DNA og mRNA fra bakterier er to vidt forskellige molekyler - ikke baseret på basesekvensen - men især baseret på holdbarheden. Hvis man kvantificere f.x. Salmonella bakterier baseret på DNA risikerer man at få et signal fra en prøve, der kun indeholder døde bakterier. Dette vil ikke være tilfældet, hvis man kan bruge mRNA som target molekyle. I foredraget gennemgås potentialet ved molekylærbiologisk detektion af patogener i drikkevandsproduktion, og der gives lærerige eksempler på de problemer, der kan opstå med teknikkerne.

18:00 On-line metoder til måling af vandkvalitet

Innovationschef Anders Lynggaard-Jensen, DHI


Generalforsamling

19:15-

Dagsorden:

    1. Valg af dirigent

    2. Formandens beretning

    3. Foreningens regnskab fremlægges til godkendelse

    4. Valg af bestyrelsesmedlem

            Bjarne W. Strobel træder tilbage efter veludført tjeneste

    5. Valg af formand

    6. Valg af revisor

    7. Fastsættelse af kontingent

    8. Eventuelt


REFERAT

Formanden Frants R. Lauritsen bød velkommen til generalforsamling 2005.

  1. Bo Svensmark blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med mere end 14 dages varsel.
  2. Formanden Frants R. Lauritsen fremlagde sin beretning og generalforsamlingen godkendte denne. Der var afholdt 4 møder, inkl. en session på hovedmødet i Odense i juni

-        Julemøde om ”Analytisk kemi på Mars” ved Morten Bo Madsen, Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik, KU. Mødet blev afholdt den 9. dec. 2004 på HCØ med godt 30 tilhørere.

-        Forårsmøde om ”Analyse af Aerosoler” :

a.       ”Aerosoler: Dannelse, effekter og målemetoder” ved Merete Bilde, Kemisk Institut, KU.

b.      ”Bio-aerosoler: Hvad er det og hvordan analyseres de?” ved Anne Mette Madsen, Arbejdsmiljø Instituttet.

Efter foredragene var der mulighed for at besigtige målestationen på taget af HCØ. Mødet blev afviklet den 25 april på HCØ med godt 30 deltagere.

-        Kemisk Forenings årsmøde i Odense den 9. juni. Fælles session med Dansk Selskab for Miljøkemi

a.       ”Derivatisering og bestemmelse af mykotoksiner med GC-MS-NCI” ved Anita Iversen, KVL.

b.      ”Miljøeffekter ved anvendelse af biodiesel” ved Anita Lykke Dalskov, SDU.

c.       ”Land use changes and consequenses on the atmospheric chemistry in Brazil ” ved Vanessa P.S. Almeida, University of Sao Paolo .

-        I forbindelse med Generalforsamlingen 12/10-2005 blev der afviklet et seminar om ”Vand: Fremtidens strategiske ressource” med følgende indlæg:

                  a.   ”Vandressourcer-globalt og nationalt” ved Karsten H. Jensen, Geologisk Institut, KU.

                  b.   ”Kvantificering af bakterielt DNA og mRNA i jord og grundvandsprøver” ved Carsten                    S. Jacobsen, GEUS.

                  c.   On-line metoder til måling af vandkvalitet” ved Anders Lynggaard Jensen, DHI.

            Til arrangementet var der ca. 15 tilhørere.

      3.    Regnskabet blev fremlagt af kasserer Bjarne W. Strobel og godkendt af generalforsamlingen.

      4.   Bjarne W. Strobel trådte tilbage efter 4 års veludført bestyrelsesarbejde.

            Som nyt bestyrelsesmedlem valgte Generalforsamlingen Seniorforsker Rossana Bossi,          Danmarks Miljøundersøgelser.

      5.   Frants R. Lautsen blev genvalgt som formand.

      6.   Bjarne W. Strobel, KVL blev valgt som revisor.

      7.   Kontingentet blev fastlagt til uændret 25 kr.

      8     Der var enighed om at foreslå afviklingen af DanSAK 8 flyttet fra 2006 til 2007 som følge af foreningens og Danmarks Farmaceutiske Universitets deltagelse i afviklingen af 26th  International Symposium on Chromatography, August 2006.

            Generalforsamlingen diskuterede muligheden for at spare porto (ca. 30% af udgifterne) ved at meddelelser til medlemmerne sendes som e-mail. Samtidig vil bestyrelsen bestræbe sig på at fremtidige arrangementer planlægges i tilstrækkelig tid til at de kan annonceres i Dansk Kemi.

            Der var desuden enighed om at fremtidige "gå hjem" arrangementer afvikles med 2 foredrag på hver 45 minutter i stedet for 3 foredrag på hver 30 minutter. Hermed skulle der være mere tid til at foredragsholderne kan gå i dybden med deres emner uden at overskride tiden.  

 Frants R. Lauritsen                                                                                           Godkendt 18/10-2005  

Bestyrelsen har umiddelbart efter generalforsamlingen konstitueret sig med Frants R. Lauritsen som formand, Rossana Bossi som sekretær og Tenna Aggerholm Møller som kasserer.